آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

نمونه پروژه های مهندسی صنایع (ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز)

سلام به مستر صنایع خوش امدید
در این پست قصد داریم نمونه هایی از پروژه های پایانی رشته مهندسی صنایع را در اختیارتان قرار دهیم با ما همراه باشید(نمونه پروژه های مهندسی صنایع (ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز))

امروزه زنجیره تامیر به عنوان یک عامل مهم و حیاطی در بازارهای جهانی تبدیل شده است
و دغدغه اصلیب شر، پیامدهای زی ست محیطی و جوابگو نبودن منابع کره زمیر میبا شد
. همزمان با افزایش آدودگی زی ستمحیطی و پیامدهای زیانآور آن و به دنبال آن افزایش تراضااای مشاا ریان و جوامع زیساات محیطی برایمحصولات و خدمات سازگار با محیط زیست باید آدودگی های ناشی از گس رش صنایع را در قادب ت لاش برایاجرای زنجیره تامیر ساابز کاهش داد
. با وجود قوانیر دود ی و آگاهی فزاینده مردم در مورد محیط زیساات،شارکتهایی که میخواهند
در بازار جهانی دوام بیاورند نمیتوانند مساا ل زیسات محیطی را نادیده بگیرند.

نمونه پروژه های مهندسی صنایع (ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز)

چکیده

رویکرد مدیریت زنجیره تامیر سااابز به عنوان یک دیدگاه جامع مدیریت محیطی که همه جریانات از تامیرکنندگان به تودیدگان و در نهایت به مصرف کنندگان را در برمیگیرد، مورد توجه زیادی قرار گرف ه است.هدف از ایر پژوهش ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامیر ساابز و ن ایآ آن در صاانایع پ روشاایمی پردیس
میباشد.
در ایر تحریق دادهها و اطلاعات براساااس پرسااشاانامهای اساا اندارد که روایی و پایایی) آد ای کرونباخ برابر0.805 ( آن به اثبات رسیده، گردآوری شده است. سپس با اس اده از نرم افزار SPSS23 ، در دو سط ح دادهها

بیشتر بخوان بیشتر بدان:   تدوین طرح استراتژیک برای توجیه فنی و اقتصادی

و فر ضیات تحریق مورد برر سی قرار می گیرند. سطح اول روش آمار تو صیی و در سطح دوم با ا س اده از
روشهای آمار اس نباطی، دادهها تجزیه و تحلیل میشوند.
واژگان کلیدی: زنجیره تامیر سااابز،مدیریت زنجیره تامیر سااابز، ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیرهبا افزایش روز افزون آدودگیهای زیست محیطی و مسا ل مربوط به محیط زیست، تلاش شده است
تا آدودگی

مقدمه

ناشی از گس رش صنایع را در قادب تلاش برای مدیریت زنجیره تامیر سبز کاهش دهند
.عادیتهای اق صادی از جمله صنایع ی، کشاورزی و خدماتی همگی از یک سو به نوعی از منابع طبیعی اس ادهکرده
و به آنها وابس گی داش ه و از سویی دیگر ماهیت فرآیند آنها به گونهای است
که بادروه محیط زیسترا آدوده میکنند
) 30 (. بنابرایر در صورتیکه به پیامدها و مسا ل زیست محیطی ایر گونه فعادیتها توجه
نشود

، باید هزینهی کلانی برای رفع خسارت و ضایعات ناشی از عدم توجه به ایر موضوع صرف شود
.افزایش هزینههای نا شی از آ سیب های زی ست محیطی، افزایش دانش و آگاهی و نگرانی شرکت ها در مور

اثرات سوء فعادیت های اقتصادی بر منابع طبیعی و به تبع آن بدتر شدن کی یت زندگی، ایر شرک ت را بر آن
داش ه است

نمونه پروژه های مهندسی صنایع (ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز)

مقدمه

که در راهبردهای رشد و توسعهی اق صادی خود بازنگری داش ه باشد ) 31
.)دیدگاههای نظیر مدیریت زنجیره تامیر سبز، بهره وری سبز ، تودید پاكتر در سی س م های مدیریت محیطی
جهت فعادیتهای مدیریت سبز به کار گ رف ه شده اند ) 43 (. در ایر میان، از آنجا که اثرات نامطلوب محیطی
در همهی مراحل چرخه عمر محصااول ات ام میاف د و مدیریت برنامهها و عملیات محیطی

بیشتر بخوان بیشتر بدان:   خرید سوله صنعتی در کیش

به داخل مرزهای
سازمان محدود نمی شوند ، دیدگاه مدیریت زنجیره تامیر سبز به عنوان یک دیدگا ه جامع که همهی جریانات
را از تاٌمیر کنندگان به تودید کنندگان و در نهایت به مصاارف کنندگان در بر گرف ه و مورد توجه زیادی قراردارد

سپاس از این که وقت گذاشتین و با ما همراه بودید تا اخر این مطلب لطفا از بیقه پست ها هم دیدن فرمایید

دلایلی که چرا باید ما را انتخاب کنید

  • تجربه موفق
  • پرداخت مرحله ای
  • ادیت رایگان تا زمان اتمام کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *