طرح توجیهی خوراک دام و طیور

طرح توجیهی خوراک دام و طیور 1400

طرح توجیهی خوراک دام و طیور

سلام با مقاله طرح توجیهی خوراک دام و طیور از سایت آقای صنایع در خدمت شما هستیم در این مقاله شما میتونید اطلاعاتی در این مورد کسب کنید و میتوانید طرح خوراک دام و طیور با آپدیت 1400 دانلود کنید. تا پایان با مستر صنایع همراه باشید.

هرمحصول ویژگیها و مشخصات خاصی دارد پیش از هر گونه بررسی مالی و فنی الزم است این خصوصیات
به درستی شناخته شوند . شناخت صحیح مشخصات و انواع مختلف محصول ، بدون تردید ، راهنمای
مناسبی جهت تصمیم گیری های الزم در انتخاب روش عملیات تولید و محاسبات بعدی مورد نیاز خواهد
بود.

طرح توجیهی خوراک دام و طیور 1400

طرح توجیهی خوراک دام و طیور 1400

خوراک دام

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایه گذاری اقتصادی انجام
میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج
حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد. در ادامه مطالعات
فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت
ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با
استفاده از آن سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام
سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک
در راستای توسعه صنعتی کشورمان به عمل بیاورد

بیشتر بخوان بیشتر بدان:   طرح توجیهی کارگاه بلوک زنی

معرفی محصول

خوراک آبزیان از مخلوط کردن مواد مورد نیاز ضروری جهت تغذیه آبزیان شامل مواد تامین کننده پروتئین
)حیوانی و گیاهی(، مواد انرژی زا، امالح، ویتامین ها و غیره به نسبت های مختلف بسته به نوع و سن آبزیان
تهیه می شود.
این محصول می تواند به صورت پلت )pellet )خرد شده )Crumble )پولکی )Flake )گرانول
)Granule )و یا رشته ای )Extrude )تولید شود.

طرح توجیهی خوراک دام و طیور 1400

طرح توجیهی خوراک دام و طیور 1400

ویژگی های خوراک ماهی

• پایداری درآب )water stability: )عبارت است از مدت زمانی که غذای آبزیان پرورشی شکل و
کیفیت خود را در محیط آب حفظ میکند.
• رنگ :غذای آبزیان پرورشی باید دارای رنگ یک دست و مناسب جهت جلب توجه آبزی باشد.
• شکل ظاهری و بافت )Texture : ) غذای آبزیان پرورشی باید دارای اندازه یک نواخت و بدون
شکستگی باشد و دارای بافت و قوام مناسبی باشد.
• وزن مخصوص )Density : )عبارتست از وزن مخصوص و مناسب غذا از نظر کیفیت شناوری در
آب با توجه به عادات و رفتار تغذیهای آبزیان پرورشی
• جذابیت )Attractability : )غذای آبزیان پرورشی باید به گونهای باشد که حواس بویایی، چشایی
و بینایی آبزیان را تحریک و آبزی را به طرف خود جذب نماید.

طرح تولید خوراک آبزیان

در سیستمهای پرورشی، آبزیان جهت رشد و نمو عالوه بر غذاهای طبیعی موجود در استخر، به غذای کاملی
که بتواند احتیاجات غذایی موجود را فراهم کند، نیازمند است. چنین غذایی ابتدا از نظر مواد اصلی تشکیل
دهنده )شامل پروتئین، چربی، و…( به صورت فرمول تهیه و در عمل به صورت غذای مصنوعی در اختیار
آبزیان قرار میگیرد که شامل انواع غذاهایی است که در مقاطع مختلف رشد وزندگی، مورد استفاده آنها می
باشد. غذای آبزیان پرورشی میتواند به صورت متراکم، خرد شده، پولکیداندان و رشته ای با در نظر گرفتن
مواد مغذی )مانند آب، پروتئین(، اسیدهای آمینه ضروری )ویتامینها، مواد معدنی، چربیها( اسیدهای چرب
ضروری )و کربوهیدراتها( تعریف گردد.

بیشتر بخوان بیشتر بدان:   نوشتن طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی خوراک دام و طیور 1400

جهت دانلود کلیک کنید

جهت دانلود کلیک کنید

 

No Comments

Add your comment