گرایش مدیریت پروژه در صنایع

مدیریت پروژه

گرایش مدیریت پروژه در صنایع با مستر صنایع همراه باشید گرایش مدیریت پروژه در صنایع  ترکیبی از هنر و علم است این گرایش  ترکیبی از صنایع مدیریت و عمران است. هدف این گرایش این است که اهداف پروژه ها در بهترین زمان و کیفیت و با پایین ترین هزینه و استفاده بهینه از منابع است […]