آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

به نام خدا

این  قرارداد با موضوع نوشتن طرح توجیهی با  سایت  آقای صنایع به شماره تماس 09176746951 به عنوان مشاور و فرد متقاضی ثبت شده در فرم زیر به عنوان کارفرما صورت میگیرد

ماده 1: موضوع قرارداد

عبارتست از ارائه خدمات تدوین گزارش مطالعات امکان سنجی طرح مربوطه به منظور تصمیم گیری کارفرما و ارائه به اداره مربوطه شامل موارد زیر:

1-1) تدوین گزارش امکان سنجی منطبق با قالب استاندارد و مورد تایید واحد بررسی کننده طرح.

1-2) اعمال اصلاحات تکمیلی و تهیه گزارش­مطالعات امکان سنجی بر­اساس فرمت و ضوابط ­مورد تائيد واحد بررسی کننده.

1-3) انجام و ارائه محاسبات مالي و اقتصادي گزارش با استفاده از نرم افزار اکسل.

ماده 2: مدت قرارداد

مدت انجام موضوع قرارداد از زمان دريافت اطلاعات کامل مورد نیاز حداکثر 10روز کاري مي باشد.

ماده 3: مبلغ قرارداد و شرايط پرداخت

1-3) مبلغ کل براي انجام موضوع قرارداد جمعاً 17,000,000 ریال (هفده میلیون ریال) مي باشد که به شرح زیر پرداخت می گردد.

            الف:10,000,000 ریال همزمان با امضاء قرارداد.

            ب: 7,000,000 ریال همزمان با ارائه طرح به کارفرما.

تبصره: کلیه کسورات قانونی این قرارداد بر عهده کارفرما می باشد.

ماده 4: تعهدات مشاور

1-4) مشاور متعهد ميگردد کليه آمار و اطلاعات مربوط به عمليات کارفرما را محرمانه تلقي نموده و از در اختيار گذاردن آنها براي هر مقام و فردي بدون مجوز کارفرما خودداري نمايد(عدم افشای اسرار (nda)).

2-4) مشاور موظف است کليه اسناد و مدارک نزد خود را که در حين اجراي موضوع قرارداد جمع آوري نموده و يا در اختيار وي قرار گرفته عيناً به کارفرما تحويل دهد. بديهي است مشاور محق خواهد بود نسخه اي از گزارش تهيه شده همراه با ضمائم آنرا نزد خود نگهداري نمايد.

3-4) مشاور موظف است موضوع قرارداد را با بکار بردن بهترين روشها و بر اساس استاندارهاي تخصصي و با استفاده و بکارگيري متخصصين مربوط انجام دهد و در جلسات توجيهي جهت دريافت تسهيلات شرکت نمايد.

4-4) مشاور موظف است نقطه نظرات کارشناسي افراد ذيصلاح مورد تأييد کارفرما را کسب و مورد توجه قرار دهد و تحقيق خود را در ارتباط با خط مشي و چهارچوب کلي قرارداد ارائه نمايد.

5-4) هيچيک از کارکنان مشاور حق دخالت در امور غير  مرتبط با موضوع قرارداد را نخواهند داشت.

6-4) مشاور تعهد مينمايد خدمات خود را دقيقاً بر اساس زمانبندي توافق شده انجام و نتايج حاصله را در مقاطع زماني تعيين شده به صورت مدون قابل تکثير و با کيفيت مطلوب تحويل دهد.

7-4) مشاور متعهد مي گردد کليه اطلاعات و تغييرات مورد درخواست واحد بررسي کننده در بانک را در طول دوره بررسي انجام دهد.

ماده 5: تهعدات کارفرما

1-5) کارفرما متعهد و ملزم ميباشد کليه اطلاعات مورد نياز مشاور جهت تهيه و تنظيم طرح توجيهي یا مدارک مثبته در اختيار مشاور قرار دهد.

2-5) کارفرما موظف است نسبت هرگونه تغييرات در ترکيب سهامداران و مديران در نوع شرکت و ساير موارد حقوقي را که نياز به اطلاعات دارد تا قبل از تکميل طرح انجام داده و مدارک مربوطه را به مشاور ارائه نمايد.

4-5) کارفرما يکنفر مسلط و مطلع در امور مربوط به موضوع قرارداد بعنوان نماينده و رابط به مشاور معرفي خواهد نمود که کليه امور با هماهنگي و هدايت نماينده در اسرع وقت صورت پذيرد.

ماده 6: فسخ قرارداد

1-6) در صورتيکه به دليل عدم در اختيار داشتن عوامل علمي و فني لازم و همچنين عدم دقت کافي در تهيه طرح توسط مشاور تهيه طرح با نواقصي همراه شود کارفرما نواقص را کتباً به مشاور اطلاع خواهد داد و درصورت عدم رفع آنها توسط مشاور حداکثر ظرف مدت ده روز کارفرما محق است با اخطار کتبي قرارداد را فسخ نمايد در این صورت هیچ پرداختی به مشاور انجام نخواهد شد و مشاور موظف به پرداخت هرگونه وجه دریافتی از کارفرما می باشد.

2-6) در صورتيکه کارفرما اطلاعات کافي در اختيار مشاور قرار ندهد و يا به عللي خارج از قصور مشاور ادامه قرارداد مقدور نباشد، مشاور موارد را کتباً به اطلاع کارفرما رسانيده و در صورت عدم رفع ابهام موارد ظرف 30 روز مشاور ميتواند درخواست فسخ قرارداد نمايد و در اين صورت مشاور محق به دريافت حق الزحمه بند (1-3) الف خواهد بود.

3-6) چنانچه کارفرما از دريافت تسهيلات انصراف داده و يا به نحوي مايل به ادامه کار پس از هر مرحله نباشد، ضمن اعلام کتبي به مشاور موظف به پرداخت حق الزحمه به مشاور تا آن مرحله خواهد بود.

ماده 7: فورس ماژور

درصورتيکه در اثر حدوث هر يک از مصاديق فورس ماژور که بنا به تعريف مجموعه بلايا و حوادث طبيعي و شرايط خارج از اختيار طرفين قرارداد باشد، انجام قرارداد امکان پذير نگردد و در صورت دوام اين شرايط حداکثر دوماه پس از زمان قرارداد اين زمان به زمان قرارداد اضافه خواهد شد و در صورت ادامه اين حالت طرفين مي توانند بدون هيچگونه ادعايي نسبت يکديگر قرارداد را فسخ نمايند.

ماده 8: حل اختلاف

هرگونه اختلاف و مناقشه که در تفسير یا اجرای مفاد قرارداد میان طرفین روی دهد، چنانچه از طریق مذاکره دوستانه و تبادل نظر مرتفع نگردد، از طریق داوري حکم مرضي الطرفين بررسی خواهد شد.

اين قرارداد در 8 ماده که پس از تکمیل خرید به توافق طرفین درامده است